Algemene Voorwaarden

AVV

Algemene verkoopsvoorwaarden

§ 1  Toepassingsgebied en voorwaarden

(1) De website bellastore.be (Bella Jewelry Store) is eigendom van en word beheerd door: JULYONE BVBAmet maatschappelijke zetel te Hockelbach 56, B-4841 Henri-Chapelle, ingeschreven bij de belgische KvK in Verviers met nummer 0843 405 793. JULYONE is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een grondkapitaal van 18.600 euros. De intracommunautaire btw-nummer is BE 0843 405 793.

(2) Op alle handelsbetrekkingen die tot stand komen door het gebruik van de online shop van BELLA zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden in hun op het tijdstip van de bestelling geldende versie van toepassing. Afwijkende voorwaarden worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd met de geldigheid ervan. De contractuele relatie komt bij het afsluiten van een bestelling tussen JULYONE BVBA en de besteller (“klant”) tot stand.

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

(1) De klant kan via de online shop op internet de beschikbare producten bestellen. De productpresentatie in de online shop vormt slechts een vrijblijvende vraag aan de klant, om de betreffende producten te bestellen.

(2) Uit het beschikbare assortiment van JulyOne BVBA / Bella Store kan de klant producten kiezen en deze aanduiden via de toets “In mijn boodschappentas”. Via de toets “Naar de kassa” wordt de bestelling voortgezet en met de toets “Kopen” afgesloten. Als de klant op de toets “Kopen” klikt, geeft hij een vrijblijvende aanvraag af tot aankoop van de producten die in het orderoverzicht worden opgesomd. De klant kan de gegevens op elk moment inzien en wijzigingen vooraleer de bestelling wordt verstuurd. Een verzending van de bestelling is pas mogelijk als de klant met een klik de geldigheid van de privacyverklaring en deze Algemene Voorwaarden aanvaardt die zo als basis van de overeenkomst dienen.

(3) JulyOne BVBA / Bella Store stuurt naar de klant een automatische orderbevestiging via e-mail waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld. De automatische orderbevestiging toont slechts aan dat JulyOne BVBA / Bella Store de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt nog geen aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst komt pas tot stand met een verklaring tot aanvaarding van JulyOne BVBA / Bella Store die ofwel met een aparte mail of in een mededeling over de verzending (verzendbevestiging) of levering van de producten wordt gegeven.

(4) JulyOne BVBA / Bella Store heeft het recht de uitvoering van een bestelling en zodoende het sluiten van een koopovereenkomst onder andere te weigeren als de voorgaande bestellingen nog niet volledig zijn afgehandeld, vooral als er nog openstaande rekeningen zijn van de klant. Als alternatief kan JulyOne BVBA / Bella Store de uitvoering van de bestelling en ook de vervulling van de plichten die resulteren uit de nieuwe koopovereenkomst uitstellen tot wanneer de voorgaande bestelling volledig is afgehandeld. JulyOne BVBA / Bella Store zal de klant in dit geval passend informeren.

§ 3 Beschikbaarheid van de producten en de levering

(1) De beschikbaarheid van een product kan afhankelijk van de specificaties van de klant (grootte, kleur, enz.) variëren, wordt echter bij het betreffende product vermeld. Producten die niet leverbaar zijn, kunnen niet worden besteld.

(2) Levering en afrekening gebeuren in naam en op rekening van JulyOne BVBA / Bella Store.

(3) De levertijd bedraagt bij beschikbare producten doorgaans maximaal een week, afhankelijk van de gekozen verzendwijze, bij voorafbetaling te rekenen vanaf ontvangst van de betaling. JulyOne BVBA / Bella Store levert geen deelpartijen.

(4) Bij overmacht of vergelijkbare situaties zoals staking, blokkade, schaarse hulpbronnen, door ons niet te verantwoorden transportknelpunten en bedrijfsstoringen bijvoorbeeld door vuur, water, zal JulyOne BVBA / Bella Store de klant meteen op de hoogte brengen van deze belemmering tot uitvoering. De verplichting om de bestelde producten te leveren, is tijdens de duur van een dergelijke belemmering onderbroken; JulyOne BVBA / Bella Store zal de klant informeren over het bestaan van een dergelijke belemmering en de oplossing ervan. Houdt een dergelijke belemmering langer dan vier weken aan, dan heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen. Verdere aanspraken, vooral op schadevergoeding van JulyOne BVBA / Bella Store, bestaan er niet.

(5) Leveringen vinden plaats op het adres dat u op het moment van bestelling en alleen op volgende geografische gebieden: Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, Malta en Monaco.

§ 4 Prijzen en verzendingskosten

(1) Alle prijzen, die vermeld staan in de online shop, zijn inclusief de respectieve geldende wettelijke BTW van België.

(2) Voor de verzending moet door de klant afhankelijk van de verzendwijze een verzendkostenbijdrage per bestelling worden betaald, die wordt vermeld in het orderoverzicht voor afgifte van de bestelling. Het aantal bestelde producten is niet van belang voor de berekening van de verzendkostenbijdrage.

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) De klant kan de betaling via Paypal, via voorafbetaling of kredietkaart verrichten.

(2) De betaling van de koopsom moet onmiddellijk bij de bestelling worden betaald.

(3) Kiest de klant voor de optie overschrijving – vooruitbetaling, dan maakt de klant het totaalbedrag van de bestelling over op de rekening van JulyOne BVBA / Bella Store. Deze gegevens worden de klant toegestuurd per e-mail. Van zodra JulyOne BVBA / Bella Store de betaling ontvangen heeft (en de gevraagde artikelen zijn op voorraad) verzendt JulyOne BVBA / Bella Store de bestelling.Heeft JulyOne BVBA / Bella Store de betaling na twee weken niet ontvangen, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.In dit geval zal JulyOne SPRL / Bella Store de klant per e-mail informeren.

(4) Als de klant de betalingsmethode ‘PayPal’selecteert, verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal. De producten worden verzonden onder voorbehoud van de betaling door PayPal.

§ 6 Garantie tegen materiële fouten

(1) JulyOne BVBA / Bella Store is aansprakelijk voor materiële fouten volgens de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. Tegenover de onderneming bedraagt de garantietermijn voor geleverde producten twaalf maanden vanaf de datum van levering.

(2) Zichtbare materiaal- of productiefouten van geleverde producten en ook transportschade moet de klant meteen meedelen, indien de klant geen consument is.

(3) JulyOne BVBA / Bella Store is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, waaronder begrepen handelen in strijd met de was- en onderhoudsvoorschriften van de producten.

§ 7 Beschadigde of defecte producten

(1) Kwaliteit staat voor JulyOne BVBA / Bella Store voorop. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn.

(2) Geretourneerde producten worden onderzocht en u krijgt uw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. We betalen altijd het volledige bedrag terug voor defecte producten.

(3) Als het probleem niet is veroorzaakt door de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, dan wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. We geven geen geld terug voor producten die schade door misbruik of nalatigheid (blootstelling aan chemicalie, parfums of scherpe objecten, enz.) en/of schade door misbruik of activiteiten anders dan waar het product voor is bedoeld.

(4) De levensduur van een product is afhankelijk van het individueel gebruik van het product, de omstandigheden waarin het wordt gebruikt en de specifieke slijtagepatronen van de gebruiker. Producten die zijn beschadigd als gevolg van gewone slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen.

§ 8 Herroepingsrecht

Is de klant een consument en heeft hij met JulyOne BVBA / Bella Store een overeenkomst afgesloten met gebruik van de online shop van JulyOne BVBA / Bella Store, dan heeft de klant een herroepingsrecht op basis van de volgende regelingen.

Herroepingsrecht

(1) U hebt het recht deze overeenkomst te herroepen binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen.

(2) De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die geen transporteur is, de goederen In ontvangst heeft genomen.

(3) Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (JulyOne BVBA / Bella Store) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door ons het product zonder verklaring binnen de herroepingstermijn aan het volgende adres te retourneren: BELLLA STORE, Klosterstr. 2, 4700 Eupen, Belgie. Om de herroepingstermijn te behouden, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

(1) Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die we van u voor de bestelde producten hebben gekregen, met uitzondering van de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te storten. Voor deze terugstorting gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; geenszins worden aan u wegens deze terugstorting vergoedingen berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt gegeven dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het vroegst plaatsvindt.

(2) U dient de goederen meteen en zeker ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomst, aan ons te retourneren of aan ons af te geven: BELLLA STORE, Klosterstr. 2, 4700 Eupen, Belgie.

(3) De termijn wordt behouden wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

(4) Wij dragen niet de kosten voor het retourneren van de goederen.

(5) U moet slechts betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik door u dat niet diende ter controle van de situatie, eigenschappen en de werking van de goederen.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven de eigendom van JulyOne BVBA / Bella Store tot wanneer ze volledig zijn betaald. Loopt de klant meer dan viertien dagen vertraging op met de betaling dan heeft JulyOne BVBA / Bella Store het recht de overeenkomst in te trekken en de goederen terug te eisen.

§ 10 Gegevensbescherming

(1) JulyOne BVBA / Bella Store vraagt in het kader van de afhandeling van overeenkomsten persoonsgegevens van de klant op.

(2) Zonder toestemming van de klant zal JulyOne BVBA / Bella Store de persoons- en gebruiksgegevens slechts opvragen, verwerken of gebruiken indien dit nodig is voor de afhandeling van de contractuele relatie.

(3) Persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens dienen voor het beheer van uw bestelling, voor de dienst naverkoop en ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Uw privégegevens worden enkel gebruikt om de bestelling met succes af te ronden.

(4) JulyOne BVBA / Bella Store slaat uw creditcardgegevens niet op. Uw creditcardgegevens worden uitsluitend aan uw creditcardmaatschappij doorgegeven voor de betaling.

§ 11 Auteursrecht en handelsmerken

(1) Alle rechten op gebruikte teksten, beelden, logo’s grafieken en overig materiaal met inbegrip van de opmaak daarvan zijn voorbehouden aan JulyOne BVBA / Bella Store of de respectieve eigenaars van de merken. Het materiaal is onderhevig aan het auteursrecht en overige octrooirechten, zij mogen niet door derden voor commerciële doeleinden gebruikt, gekopieerd, verspreid of gewijzigd worden.

(2) Behoudens voor zover toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met JulyOne BVBA / Bella Store, is het verboden delen of elementen van de website of de content ervan te kopiëren of door te sturen via enig middel.

(3) Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen op de Website van adidas, al dan niet ingeschreven blijven het exclusieve eigendom van JulyOne BVBA / Bella Store of de respectieve eigenaars en zijn beschermd door de toepasselijke merkenwetgeving en -verdragen. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming is het verboden Handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te distribueren, of te wijzigen, waaronder begrepen in advertenties of enigerlei vorm van publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materialen op de Website.

§ 12 Afwijzing van garantie

(1) De gegevens in de onlineshop werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, exactheid en foutloosheid van de op de internetpagina’s aangeboden informatie wordt geen garantie gegeven en geen aansprakelijkheid aanvaard.

(2) Wijzigingen van de onlineshop met betrekking tot inhoud en/of opmaak evenals het staken van de exploitatie blijven te allen tijde voorbehouden.

 

 

Stand: 20. April 2017

Winkelmand

loader